Regulamin


Informacja administratora danych

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Prywatna Praktyka Stomatologiczna Alicja Porenczuk z siedzibą w Warszawie, 00-710, przy ul. Chrystiana Piotr Aignera 6, lokal U7, posiadająca numer NIP: 8792396229, REGON:145844843, e-mail porenczuk.stomatologia@gmail.com (dalej: Administrator)

2. Dane osobowe przekazane Administratorowi telefonicznie (690 112 502) i/lub za e-maila na adres porenczuk.stomatologia@gmail.com będą przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celach:


a) wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;

c) o ile dana osoba wyrazi na to zgodę, w celu informowania poprzez wysyłanie e-maili o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora,

d) odpowiedzi na zapytania zawarte w wiadomościach kierowanych do Administratora, w szczególności przez e-mail kontaktowy porenczuk.stomatologia@gmail.com,

e) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

f) uzyskiwanie informacji dotyczących stanu zdrowia Pacjenta przed/po zabiegu i/lub udzielania dodatkowych zaleceń lekarskich,

g) przypominania o umówionej wizycie,

h) odwołania umówionej wizyty,

i) przypominania o badaniach kontrolnych.


3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. a, c, d, e - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO).

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. B, f, g, h, i – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgoda na przetwarzania danych osobowych, – art. 6 ust. RODO.

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. e – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe:

- dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. a będą przetwarzane do dnia wykonania umowy.

- dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. b będą przetwarzane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. c będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora działalności w zakresie świadczenia usług stomatologicznych lub usług medycyny estetycznej, chyba że osoba, której dane dotyczą, wcześniej cofnie zgodę na ich przetwarzanie.

- dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. d, f, g, h, i będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie.

- dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. e będą przetwarzane przez okresy terminów przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać Administratorowi bądź mogących przysługiwać przeciwko Administratorowi.


7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych jej danych osobowych, ich uzupełnienia, ich uaktualnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Przekazanie danych osobowych Administratorowi:

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. a następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. c następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych nie uniemożliwia zawarcia i wykonania umowy, a skutkuje brakiem możliwości wysłania na adres e-mail danej osoby informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora.

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. d następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. f następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych może uniemożliwić placówce medycznej przekazanie dodatkowych zaleceń co do stanu zdrowia pacjenta, któremu udzielono świadczenia medycznego.

- w przypadkach wskazanych w punktach 2 lit. g, h, i następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych może uniemożliwić kontakt placówki medycznej z Pacjentem w celu ustalenia terminu realizacji usługi.

12. W razie pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją lub zakresem Pana/ Pani uprawnień związanych z przetwarzanie przez Administratora Pana/ Pani danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem.

13. W razie stwierdzenia naruszenia zasady ochrony danych osobowych można zwrócić się do Administratora danych w gabinecie lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa, 00-193, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.