Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorców:
Dr n. med. Alicję Porenczuk
prowadzącą działalność leczniczą:
Porenczuk Stomatologia Alicja Porenczuk (nazwa skrócona: Porenczuk Stomatologia)

§ 1
1) Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, zwany dalej „podmiotem leczniczym”.
2) Podmiot leczniczy wskazany w ust. 1 prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Porenczuk Stomatologia Alicja Porenczukz siedzibą w Warszawie (00-710), przy ul. Aignera 6, lokal U7.

§ 2
1) Regulamin obowiązuje:
- wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;
- wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

§ 3
1) Regulamin opracowano na podstawie:
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);
- ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

§ 4
1) Podstawowym celem podmiotu Porenczuk Stomatologia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
2) Do podstawowych zadań podmiotu Porenczuk Stomatologia należy:
- prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej oraz terapeutycznej;
- udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich;
- organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności;
- współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami;
- udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
- inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.

§ 5
1) W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się jednostki organizacyjne:
a) Porenczuk Stomatologia ul. Aignera 6, lokal U7, 00-710 Warszawa;

W obrębie jednostki organizacyjnej wskazanej w § 5 ust.1 punkt a) funkcjonują komórki organizacyjne:      
- Poradnia stomatologii zachowawczej z endodoncją;
- Poradnia stomatologii dziecięcej;
- Poradnia protetyki stomatologicznej;
- Poradnia chirurgii stomatologicznej;
- Poradnia periodontologii;
- Poradnia ortodoncji;
- Pracownia radiologii stomatologicznej.

§ 6
1) Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia specjalistycznego:
 leczenia stomatologicznego:
- świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji;
- świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej;
- świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej;
- świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej;
- świadczenia z zakresu periodontologii;
- świadczenia z zakresu ortodoncji;
- świadczenia z zakresu radiologii stomatologicznej;
- świadczenia z zakresu profilaktyki stomatologicznej.

§ 7
1) Świadczenia w ramach komórki organizacyjnej przy ul. Aignera 6 lokal U7 udzielane są w dni:

Wtorek   10:00 – 20:00                  
Środa      10:00 – 20:00                  
Czwartek   10:00 – 20:00                  
Piątek        09:00 – 14:00                    
Sobota       09:00 – 14:00        
Kierownictwo gabinetu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian godzin otwarcia gabinetu.          

2) Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
3) Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
- osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń;
- telefonicznego (nr tel. 690 112 502)
- za pośrednictwem e-maila (rejestracja.porenczuk@gmail.com)
- za pośrednictwem zapisu internetowego przez system Znany Lekarz
4) Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
5) Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
6) Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
7) Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
8)   Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
9)   Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
10)   Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
11) Wszystkich pacjentów pierwszorazowych prosimy o przybycie na wizytę 10 min przed jej planowym rozpoczęciem celem założenia karty pacjenta oraz wypełnienia niezbędnych dokumentów rejestracyjnych (wywiad ogólnomedyczny, zgody RODO, itp.). Karta pacjenta musi zawierać numer PESEL pacjenta, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o dokumentacji medycznej.
12) Wszystkie umówione wizyty są potwierdzane przez rejestrację gabinetu. Pacjenci, którzy chcą anulować lub przełożyć wizytę proszeni są o dokonanie tego nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. W przypadku niedostosowania się do tej prośby, pacjent zostanie obciążony kwotą 150 zł za każde umówione 30 minut wizyty. Kwota zostanie doliczona do kolejnego rachunku pacjenta. W przypadku uchylania się pacjenta od obowiązku zapłaty kary umownej za niestawienie się pacjenta na wizycie i/lub odwołanie/przełożenie wizyty na krócej niż 24 godziny przed jej planowym rozpoczęciem, gabinet ma prawo odmówić dalszego zapisywania pacjenta na wizyty. W przypadku powtarzających się nieobecności na wcześniej zaplanowanych wizytach, umówienie kolejnej będzie możliwe po wpłaceniu równowartości planowanej wizyty, która przechodzi na konto gabinetu w przypadku niepojawienia się pacjenta na wizycie. Spóźnienie pacjenta na wizytę więcej niż 15 minut bez wcześniejszej informacji telefonicznej traktowane jest jako nieobecność. Pacjentowi, który umawia wizytę przez system Znany Lekarz i nie stawi się na wizycie i/lub ją przełoży/odwoła na mniej niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem, zostanie odebrana możliwość dalszego umawiania się online. W przypadku powtarzających się nieobecności i/lub anulowania/przenoszenia wizyt, co dezorganizuje i utrudnia pracę gabinetu, gabinet ma prawo odmówić pacjentowi dalszego leczenia.
13) Każdy pacjent niepełnoletni (tj. poniżej 18 roku życia), może odbyć wizytę tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę pacjenta małoletniego wypełnia rodzic/ opiekun prawny. W przypadku pacjentów powyżej 16 r.ż. wymagany jest podpis pacjenta oraz rodzica/ opiekuna prawnego.0 minut wizyty.
15) Za szkody materialne wyrządzone w gabinecie przez pacjenta małoletniego odpowiada finansowo regresem rodzic/ opiekun prawny, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy ubezpieczyciela gabinetu.
16) Za szkody materialne wyrządzone w gabinecie przez pacjenta pełnoletniego od
14) W przypadku pacjenta niepełnoletniego, przy braku współpracy ze strony pacjenta, rodzic/ opiekun prawny ponosi opłatę za zablokowanie gabinetu i pracy personelu medycznego w kwocie 50 zł za każde 3powiada finansowo regresem pacjent, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy ubezpieczyciela gabinetu.
17) W przypadku nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od działań personelu medycznego, może dojść do opóźnienia w realizacji świadczeń medycznych, co przedłuża czas oczekiwania kolejnego zapisanego pacjenta. W takich okolicznościach, gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności przyjmowanych pacjentów.

§8
1) Podmiot leczniczy udziela płatnych świadczeń zdrowotnych osobom prywatnym w oparciu o aktualny obowiązujący cennik w Porenczuk Stomatologia. W ramach świadczonych usług pacjenci mogą korzystać z dodatkowych ulg, jeśli takie im przysługują:
-   aktualne promocje;
-   zniżka indywidualna.
Płatnych świadczeń zdrowotnych pacjentom – pracownikom firm w oparciu o aktualny obowiązujący cennik wynegocjowany przez firmy współpracujące z Porenczuk Stomatologia;
Płatnych świadczeń zdrowotnych pacjentom dodatkowo ubezpieczonym w oparciu o aktualny obowiązujący cennik wynegocjowany przez prywatnych ubezpieczycieli współpracujących z Porenczuk Stomatologia.

2) Odpłatność za świadczenia zdrowotne, czyli aktualny cennik Porenczuk Stomatologia, można znaleźć na stronie internetowej http://porenczuk-stomatologia.pl, oraz w siedzibie podmiotu przy ul. Aignera 6 lokal U7.
3) Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, kierują na leczenie szpitalne, badania diagnostyczna lub konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania.
4) Pacjenci rozpoczynający leczenie protetyczne zobowiązani są do akceptacji przedstawionego im planu i kosztorysu leczenia. Przedstawiony kosztorys leczenia jest ważny przez 3 miesiące od dnia akceptacji przez pacjenta. Przerwanie realizacji planu leczenia przez pacjenta na okres dłuższy niż 3 miesiące skutkuje unieważnieniem planu leczenia i koniecznością ustalenia nowego planu i kosztorysu leczenia.5) Pacjenci rozpoczynający leczenie ortodontyczne lub implantologiczne zobowiązani są do akceptacji przedstawionego im planu i kosztorysu leczenia. Przedstawiony kosztorys leczenia jest ważny przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia. Gabinet zastrzega sobie prawo do poproszenia o wpłatę 40% planowanego kosztu aparatu/ implantu przed rozpoczęciem leczenia.

§ 9
1) Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:
- realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;
- kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;
- dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego;
- zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;
- przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;
- przestrzeganie praw Pacjenta o ochronie danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
2) Do podstawowych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Porenczuk Stomatologia należy:
- badanie i porada lekarska;
- określenie stopnia zaawansowania choroby pacjenta;
- określenie planu leczenia;
- postawienie rozpoznania;
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
- opieka profilaktyczna;
- działania diagnostyczne;
- udzielenie pierwszej pomocy doraźnej;
- prowadzenie dokumentacji medycznej.
3) Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.
4) Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
5) Podmiot leczniczy powierza Kierownikowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

§ 10
1) W zakresie wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.
2) Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
3) Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
4) Dokumentację, o której mowa w ust. 2 udostępnia się w szczególności na wniosek
- pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
- podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
- organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;      
- ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
- organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
- zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.        
5) Dokumentacja medyczna jest udostępniana:        
- do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
- poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
- poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.  
6) Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości:
- jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 13,47 zł;
- jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,47 zł;  
- sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej – 2.69 zł.
7) Zgodnie z przepisami prawa, gabinet nie ma wyznaczonego terminu na przygotowania dokumentacji medycznej. Staramy się, aby czas przygotowania dokumentacji medycznej nie przekroczył 14 dni roboczych.

§ 11
1) Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
2) Informacja o prawach wskazanych w ust.1, uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta nie mogącego się poruszać informację taką udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

§12
1) Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
2) Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.
3) Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.
4) W przypadku, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w myśl ustawy, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
5) Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w Porenczuk Stomatologia wydaje się najbliższej rodzinie.

§ 13
1) Porenczuk Stomatologia kieruje dr n. med. Alicja Porenczuk (Kierownik podmiotu leczniczego), która również reprezentuje Porenczuk Stomatologia na zewnątrz.
2) Kierownik podmiotu leczniczego podejmuje decyzje dotyczące Porenczuk Stomatologia oraz ponosi za nie odpowiedzialność.
3) Podczas nieobecności Kierownika podmiotu leczniczego zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
4) Do obowiązków i uprawnień Kierownik podmiotu leczniczego należy:
- organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników;
- zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników;
- podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.

§14
1) W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Porenczuk Stomatologia pacjent ma prawo do:
- poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny;
- świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej;
- rzetelnej informacji o stanie zdrowia;
- wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.
2) Do obowiązków pacjenta należy:
- przestrzeganie regulaminu porządkowego Porenczuk Stomatologia;
- przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie placówki;
- przestrzeganie zakazu wprowadzania zwierząt na teren placówki;- przestrzeganie zakazu wprowadzania środków lokomocji na teren placówki (rower, hulajnoga, rolki, wrotki, itp.);
- przestrzeganie higieny osobistej;
- posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.;
- przestrzeganie zaleceń lekarza.
3) Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Porenczuk Stomatologia ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika podmiotu leczniczego.
4) Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do Kierownika podmiotu leczniczego. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
5) Kierownik Porenczuk Stomatologia zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

§ 15

1) Wszyscy lekarze w Klinice świadczą usługi stomatologiczne na najwyższym poziomie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i najnowszymi trendami w leczeniu. Warunkiem rękojmi jest odbywanie wizyt kontrolnych co 3-6 miesięcy wg wskazań lekarza. Wizyta kontrolna jest odpłatna w wysokości 50 zł , w razie konieczności wykonywane są dodatkowe badania.
* na wypełnienia udzielana jest rękojmia 1 roku od dnia wizyty (nie dotyczy zębów mlecznych, odbudów warunkowych)
* protetyka -uzupełnienia stałe 2 lata od dnia wizyty
* protetyka – uzupełnienia ruchome 6 miesięcy od dnia wizyty
* implanty - producent implantu udziela dożywotniej gwarancji pod warunkiem stosowania się do zaleceń lekarski oraz zgłaszania się na okresowe kontrolne wizyty i badania.

2) Rękojmia nie jest udziela gdy:

* pacjent nie zgłasza się na wyznaczone zgodnie z harmonogramem wizyty kontrolne
* nie stosuje się do zaleceń higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
* przerwał zaplanowane wcześniej leczenie
* zgłasza się na wizyty kontrolne ortodontyczne nieregularnie, nie przestrzega retencji zgodnie z zaleceniami
* samodzielnie dokonuje korekt lub napraw uzupełnień protetycznych lub aparatów ortodontycznych
* pacjent uległ wypadkowi i doszło do uszkodzenia /pęknięcia własnych zębów pacjenta, uzupełnień protetycznych, aparatów ortodontycznych
* nie stosuje szyn relaksacyjnych, szyn ochronnych zaleconych przez lekarza prowadzącego

3) Zgłoszenia reklamacyjne można składać bezpośrednio w gabinecie lub pisemnie na adres mailowy: rejestracja,porenczuk@gmail.com
Rozpatrzenie reklamacji następuje w trybie zgodnym z przepisami prawa.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika podmiotu leczniczego i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy.